4.5.
 
ČJ - větná skladba
M - převody jednotek času, délky, zaokrouhlování, 
Vl - Český stát za vlády Lucemburků
 
 

6. 4.

ČJ - vyjmenovaná slova, vzory p. j.

M - písemné sčítání, odčítání, dělení, slovní úlohy

 

2. 3.

ČJ - vzory p.j. rodu mužského

M - hadi, rovnice, písemné +/-/./:; počítání se závorkou

 

15. 2.

ČJ - vzory p. j. rodu stř., žen. a mužského

M - písemné násobení

 

19. 1.

ČJ - vzory ženského rodu

M - slovní úlohy, písemné dělení

 

15. 12.

ČJ - Podstatná jména rodu středního - vzory

M - zlomky

 

24. 11.

ČJ - Slovní druhy, podstatná jm. - pád, číslo a rod; slovesa - osoba, číslo a čas; vyjmenovaná slova

 

27.10. 

ČJ - slovní druhy, podstatná jména - určování pádu, čísla, rodu a slovesa - určování osoby, čísla, času
M - Halloweenské slovní úlohy, násobení a dělení, písemné sčítání a odčítání

 

13.10. 

ČJ - slova s dě/tě/ně/bě/pě/vě/mě; tvrdé a měkké souhlásky
M - malá násobilka, autobus, sčítání a odčítání do 100

 

Dalton

Daltonský plán

Hlavní myšlenka :podporování aktivní práce žáků.

 Základ daltonské výuky: samostatnost, zodpovědnost, spolupráce.

Zapojení všech žáků do výuky směřuje k týmové práci, která je důležitá pro jejich budoucí profesní život. Na základě předem stanovených pravidel plní žáci stanovené úkoly, přičemž si vybírají místo ke své práci (v lavici, na koberci, na chodbě aj.), pořadí úkolů (čím začnou) i způsob zpracování (samostatně nebo ve spolupráci). Dostatek svobody při učení vede žáky k zodpovědnosti i k uvědomění si svých schopností a dovedností. Každý pracuje svým tempem a ve vlastním časovém rozvrhu. Ke sledování žákových pokroků během výuky slouží tabulky, ve kterých si žáci individuálně značí plnění úkolů. Zvyknout si tak na určitý systém práce, který je ukazatelem jak pro učitele, tak pro spolužáky. Za svou práci nesou zodpovědnost a jsou vedeni k dokončení započaté práce a k celkovému zhodnocení své práce. Během daltonské výuky si upevňují své vědomosti, neboť nejvíce se naučí a zapamatují to, k čemu dospěli sami nebo ve spolupráci se svými spolužáky. Učitel je při daltonské výuce v roli poradce, který poskytuje pouze návod k řešení, ne správnou odpověď. V daltonské výuce se učitel může žákům ve větší míře individuálně věnovat  a efektivně diferencovat výuku  pro různé úrovně  schopností žáků.       

 DALTONSKÝ PLÁN V NAŠÍ TŘÍDĚ 

Za splněné úkoly získávají žáci body, které si vyznačují na svých daltonských metrech. Po dosažení určitého počtu bodů následuje odměna. Při Daltonu žáci procvičují probrané učivo a také se učí sociálním dovednostem. 

Daltonské principy:

Volnost: Sám/sama si vyber pořadí, tempo a  místo plnění  úkolů.

Samostatnost: Uč se spoléhat sám/sama na sebe.

Zodpovědnost: Snaž se dané úkoly splnit.

Spolupráce: Můžeš se poradit, spolupracovat.

 Dále máme stanovena pravidla, která se učíme dodržovat.

1. Pozorně si přečti zadání.

2. Snaž se vyřešit úkol sám/sama.

3. Pomoc hledej v encyklopedii, učebnici, sešitě, na nástěnce...

4. Pokud si nevíš rady, požádej o pomoc spolužáka.

5. Jestliže i potom si nevíš rady, požádej o pomoc učitele.

6. Nedávej nikomu opisovat, snaž se jen poradit a vysvětlit.

7. Úkol podepiš a odevzdej na určené místo.

8. Vyznač značkou splněný úkol do tabulky.

 Můžeš: - si vybrat, který úkol splníš dříve a který později

               - si vzít úkol navíc (extra úkol)

               - jít na WC, - posvačit

Nesmíš:   - opisovat

- říct spolužákovi úplný výsledek

- vykřikovat, pobíhat ani jinak rušit spolužáky